مصرف مکرر از پودر گوشت بر تناسب اندام تاثیر منفی می گذارد؟!

در ذرت کشت شده برای سیلو، تفاوت در محتوای پودر گوشت طیوری علوفه معنی دار نبود هر گونه دو بار در سیستم تناوب زراعی برای تسهیل مقایسه نتایج رشد داده شد.

تفاوت معنی داری در محتوای فسفر دانه های کلزای زمستانه در فصل رشد 2015/16 مشاهده شد.

در این فصل، دانه‌های کلزای عرضه‌شده با کودهای معدنی در مقایسه با تیمارهای باقی‌مانده (به‌طور متوسط ​​8.5 درصد)، هم کوددهی‌شده و هم بدون کود، محتوای پودر گوشت ماهی به‌طور قابل‌توجهی (8.18 گرم در کیلوگرم-1 ) کمتری داشتند.

لازم به ذکر است که افزایش نرخ فسفر (45، 68 و 90 کیلوگرم در هکتار) با افزایش دوزهای (1.0، 1.5 و 2.0 تن در هکتار) به خاک معرفی شد.

استفاده از کمترین دوز (1.0 تن در هکتار)، که 45 کیلوگرم فسفر در هکتار را تأمین می کرد، باعث افزایش قابل توجه (تقریباً 9٪) در محتوای فسفر دانه های کلزای زمستانه در مقایسه با نرخ معادل شد.

فسفر به شکل سوپر پودر گوشت دامی سه گانه دانه ای (20.1 درصد فسفر). دانه‌های کلزا در تیمار با فرت صفر در فسفر فراوان‌تر از تیمار بود.

غلظت کمتر یک ماده مغذی در گیاهان ممکن است ناشی از اثر رقیق‌سازی باشد که در طول رشد سریع عملکرد محصول مشاهده می‌شود.

عملکرد دانه کلزای زمستانه در تیمار بالاترین بود به طور متوسط ​​1.8 برابر بیشتر از تیمار با فرت صفر تفاوت کوچکتر و در عین حال قابل توجهی در عملکرد در تیمارهای مشاهده شد که در آن میانگین عملکرد دانه پودر جوجه خوراک دام 1.5 برابر بیشتر از تیمار با فرت صفر بود.

محتوای فسفر دانه های کلزا با افزایش دوز تمایل به افزایش داشت، اما تفاوت های ذکر شده معنی دار نبود.

در سال 2017، غلظت فسفر در دانه‌های کلزای زمستانه کمتر از سال 2016 بود به طور متوسط ​​0.32 گرم در کیلوگرم در مشابه سال 2016، میزان فسفر در دانه‌های کلزای عرضه‌شده با کودهای معدنی کمترین و بالاترین مقدار بود.

 • منابع:
  1. The Effect of Meat and Bone Meal (MBM) on Phosphorus
 • تبلیغات: 
  1. مشاهده پرنده های عجیب بر روی کره ماه!
  2. فردی که توانست با روغن موتور اینترنت را شارژ کند
  3. پیر زنی که راز جوانی پوستش را فاش کرد
  4. استفاده از گوگرد باعث نبینا شدن شخصی در تهران شد!!!