روفرشی کشدار ترمه و قتل همسر وزیر جنجال به پا کرد

زمینه و هدف: در ادبیات صنایع دستی، هنر فرش دستباف به آن چیزی است که با دست بافته و نخ می‌شود. دو هزار سال فرهنگ و تمدن ایرانی و تمام دستاوردهای فنی ایرانیان در زمینه صنایع دستی در فرش (فرش بافی) خلاصه می شود، تا آنجا که می توان ساختار معماری ایرانی را شبیه به فرش دانست. با توجه به ارزش و اهمیت روفرشی کشدار ترمه و آموزش آن در ایران، به بررسی این موضوع می پردازیم که قالی بافی یکی از قدیمی ترین فعالیت های اقتصادی در ایران است، با توجه به این پیشینه، هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در استقبال است. دوره های کوتاه قالیبافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کسانی است که از هنر قالی بافی استقبال می کنند، لذا جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه متخصصان جامع و نجاری فرهنگسراهای شهرداری تهران می باشد.
روش بررسی: روش تحقیق در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی_پیمایشی می باشد.جامعه آماری در این تحقیق کلیه افرادی است که از هنر فرش استقبال می کنند. روش نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای بود. در این روش یک نمونه، متخصص جامع و نجاری در 10 فرهنگسرا شهرداری تهران در نظر گرفته شد که تعداد کل آنها 126 نفر و تعداد متخصصان فرش 10 نفر و مجموعاً نمونه های آماری تحقیق 136 نفر بود. برای سنجش متغیرهای این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر در استقبال از دوره های کوتاه آموزش فرش تهیه شد. برای اجرای مدل ساختاری تحقیق از نرم افزار Smart PLS استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که تمامی عوامل در استقبال از دوره های کوتاه مدت آموزش قالیبافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران موثر است.
نتیجه گیری: در این تحقیق 7 عامل برای استقبال فراگیران از آموزش قالیبافی در فرهنگسراهای مورد مطالعه در نظر گرفته شد. این 7 عامل عبارتند از تبلیغات، درآمد، زیبایی شناسی، اصالت فرش ایرانی، علاقه، نیازهای فرهنگی و فضای آموزشی. با توجه به وجود این حوزه در فرهنگسراهای مناطق مختلف شهر تهران و شناخت اولویت های فراگیران با خاستگاه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و فعالیت فرهنگسراهای مختلف تهران بزرگ، مشخص شد که چهار عامل اصلی (تبلیغات، درآمد، فضای آموزشی و علاقه) که بیشترین تأثیر را در استقبال از دوره های آموزشی کوتاه مدت قالی بافی دارند، باید مورد مطالعه قرار گیرد. در نهایت نتایج نشان داد که تمامی عوامل مؤثر بر دوره های کوتاه مدت قالیبافی در فرهنگسراهای شهرداری و مهمترین آنها تاثیرگذارترین عامل در استقبال از دوره های کوتاه قالی بافی در فرهنگسراهای شهرداری علاقه و کم تاثیرترین عامل در تبلیغات است.