اخذ نمایندگی خیار درختی

چرا باید به فکر دریافت اخذ نمایندگی در زمینه خیار گلخانه ای عمده بود و این که این روش به جه میزان توانسته است در جامعه تاثیر بگذارد؟
بیشتر خیارهای درختی در ایران، در گلخانه های کشور دیده می شوند. یکی از مزیت های بالای این روش، احتیاج نداشتن به خاک و هم چنین نیاز نداشتن به مراقبت زیاد از آن است. با توجه به قیمت خیار درختی که املاحی که در آب اضافه کرده اند دیگر نیازی به خاک های مرطوب نیست که می تواند هزینه های زیادی را برای گلخانه های کشور به همراه داشته باشد به همین دلیل این روش برای کسب سودآوری گلخانه ها مناسب ترین مدل است.
هم چنین با گرفتن نمایندگی در زمینه خیار گلخانه ای صادراتی مجلسی با توجه به رشد سودآوری این حوزه می توان به فکر درآمد مناسبی در این زمینه بود.